Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie kultury w roku 2021, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, tj. organizacje pozarządowe
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest elektroniczne złożenie oferty za pomocą generatora wniosków na platformie elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs.

Dokumenty wymagane w wersji papierowej, zawierające potwierdzenie złożenia oferty elektronicznie, należy złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na
adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub osobiście w punkcie
kancelaryjnym Urzędu (parter, hol główny), w terminie do 18 stycznia 2021 r., do godziny 15.30, nie decyduje data stempla pocztowego.

Wybór ofert nastąpi 1 marca 2021 r. Oferent musi przedstawić ofertę, która wpisuje się w jeden z 14 rodzajów zadań. Szczegóły TUTAJ.