Zadaniem tego pakietu będzie zapewnienie wsparcia w rozwoju społeczności lokalnej z subregionu pilskiego chcącej działać w sferze pożytku publicznego. Na wsparcie mogą liczyć grupy nieformalne, inicjatyw nie osoby nie zrzeszone w organizacjach. Każda z osób z tych grup, otrzyma pomoc uzależnioną od potrzeb. Na wsparcie w ramach tego pakietu składają się konkretne działania: 

a. Pomoc przy zakładaniu organizacji pozarządowej – informacje na temat podstaw prowadzenia NGO, pierwszych kroków, przygotowania niezbędnych dokumentów, przeprowadzenia procesu rejestracji w KRS lub ewidencji starosty. 

b. Opieka sprawowana nad nowymi organizacjami – opieka informacyjna w pierwszych miesiącach działania. 

c. Doradztwo – będzie świadczone w formie zdalnej (mailowo) lub stacjonarnej w zależności od potrzeb jak i możliwości odbiorców tego wsparcia. Kontakty te mogą się odbywać indywidualnie lub grupowo jeżeli będzie więcej chętnych na tego typu wiedzę. Tematy tych spotkań mogą dotyczyć aspektów prawnych, księgowych, pozyskiwania środków, pisania i rozliczania projektów, marketingu, wolontariatu itp. 

d. Szkolenia – stworzenie możliwości skorzystania ze wspólnej oferty dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych o tematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Może to być np. metodologia pisania projektów, wyszukiwania źródeł finansowania, prowadzenia dokumentacji księgowej oraz inne tematy, które będą w kręgu zainteresowań NGO.

e. Udostępnienie adresu – dla każdej z grup inicjatywnych zapewniona będzie możliwość wykorzystania adresu siedziby Banku Żywności w Pile jako adresu “wirtualnego biura” według zasad, które zostaną ustalone w trakcie realizacji projektu. 

f. Udostępnienie przestrzeni biurowej, pomieszczeń na spotkania różnej wielkości w zależności od potrzeb z zapleczem socjalnym i sanitarnym. 

g. Punk informacyjny – prowadzony w godzinach pracy Banku Żywności w Pile. Będzie to okazja do skorzystania z porad w sprawach bieżących. W przypadku spraw bardziej złożonych będą przygotowywane wyjaśnienia w sposób i terminie wspólnie ustalonym.

Pakiet przeznaczony jest dla istniejących organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zainteresowanych wzmocnieniem swoich kompetencji w zakresie działalności NGO, funkcjonowania w społecznościach lokalnych i na ich rzecz, budowania partnerskiej współpracy. Wsparcie w ramach tego pakietu będzie w formie: 

a. Doradztwo – będzie świadczone w formie zdalnej (mailowo) lub stacjonarnej w zależności od potrzeb jak i możliwości odbiorców tego wsparcia. Kontakty te mogą się odbywać indywidualnie lub grupowo jeżeli będzie więcej chętnych na tego typu wiedzę. Tematy tych spotkań mogą dotyczyć aspektów prawnych, księgowych, pozyskiwania środków, pisania i rozliczania projektów, marketingu, wolontariatu itp. 

b. Szkolenia – stworzenie możliwości skorzystania ze wspólnej oferty dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych o tematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Może to być np. metodologia pisania projektów, wyszukiwania źródeł finansowania, prowadzenia dokumentacji księgowej oraz inne tematy, które będą w kręgu zainteresowań NGO. 

c. Udostępnienie przestrzeni biurowej, pomieszczeń na spotkania różnej wielkości w zależności od potrzeb z zapleczem socjalnym i sanitarnym. 

d. Punkt informacyjny – prowadzony w godzinach pracy Banku Żywności w Pile. Będzie to okazja do skorzystania z porad w sprawach bieżących. W przypadku spraw bardziej złożonych będą przygotowywane wyjaśnienia w sposób i terminie wspólnie ustalonym.

Jest to pakiet dla wszystkich organizacji mający na celu rozwinąć współpracę wewnątrz sektorową oraz między sektorami tj. organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną – jednostkami samorządu terytorialnego (gminą, powiatem) a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Działania podjęte w tym zakresie to: 

a. Spotkania organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z subregionu pilskiego z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będziemy organizowali spotkania, na których będziemy informowali strony o zakresie współpracy, planowanych zamierzeniach. Ich częstotliwość będzie uzależniona od potrzeb tych podmiotów.

b. Współpraca z mediami – będzie obejmowała bieżący kontakt z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promowania działań, wydarzeń w ramach projektu.  

c. Prowadzenie bazy organizacji pozarządowych, z siedzibą w subregionie pilskim. Bank Żywności w Pile będzie prowadził i aktualizował bazę organizacji pozarządowych z subregionu pilskiego. Będzie to baza, która będzie zawierała nie tylko organizacje, które będą uczestniczyły w ramach projektu z różnych form wsparcia ale także podmioty działające w północnej Wielkopolsce. Te działania pozwolą na usprawnienie kontaktu z organizacjami pozarządowymi do celów działań SWW (konsultacji programów współpracy, informacje o konkursach). 

d. Utworzenie strony internetowej w całości poświęconej CIWIS w Pile. Strona umożliwi koordynowanie zapisów na różne wydarzenia, oraz będą się tam pojawiały niezbędne informacje popularyzujące wiedzę o działalności społecznej, działalności SWW i WRDP.