Znaleziono organizacji: 283, wyświetlanie 150 na stronie
Nazwa organizacjipowiatgminakontaktGłówny zakres działaniaDodatkowe obszary działalności
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile pilski Piła info@pila.halfmarathon.pl Organizacja sportowa propagowanie i upowszechnianie biegów, koordynacja organizacji masowych imprez biegowych dla dzieci i młodzieży
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Pile pilski Piła biuro@ozpn.pila.pl Organizacja sportowa
Klub Biegowy „4 RUN Team Piła” pilski Piła team@4run.pl Organizacja sportowa
Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć pilski Piła beezonepila@gmail.com
Akademia Siatkówki Braci Lach pilski Szydłowo asbl.pila@gmail.com Organizacja sportowa
Stowarzyszenie KROK PO KROKU HSA pilski Piła krokpokrokuhsa@wp.pl Organizacja społeczna działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci specjalnej troski, propagowanie wiedzy o środowisku wodny, turystyka podwodna.
Stowarzyszenie „Dolina Wełny" w Mieścisku wągrowiecki Mieścisko biuro_dolinawelny@o2.pl Organizacja ekologiczna
Samorządność Wągrowiecka 2000 wągrowiecki Wągrowiec 672626091 Organizacja społeczna
Wągrowieckie Towarzystwo „Amazonki” w Wągrowcu wągrowiecki Wągrowiec 691115845 Organizacja społeczna
Stowarzyszenie EkologicznoWędkarskie „Pałuczanin Damasławek” wągrowiecki Damasławek bachora9@gmail.com Organizacja ekologiczna
PCK w Wągrowcu Koło Środowiskowe wągrowiecki Wągrowiec 672621001 Organizacja społeczna
Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie wągrowiecki Wągrowiec 67 26 20 689 Organizacja kulturalna
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem w przyszłość” wągrowiecki Skoki 61 81 24 228 Organizacja kulturalna
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu wągrowiecki Wągrowiec 67 26 85 911 Organizacja kulturalna
Stowarzyszenie Teatru Prób wągrowiecki Wągrowiec teartprob@gmail.com Organizacja kulturalna
Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” wągrowiecki Skoki 61 81 24 251 Organizacja społeczna
Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej w Gołańczy wągrowiecki Gołańcz 67 26 11 804 Organizacja społeczna
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” wągrowiecki Damasławek 607891336 Organizacja społeczna
Stowarzyszenie Sport Dla Każdego wągrowiecki Wągrowiec kontakt@citytrail.pl Organizacja sportowa
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej wągrowiecki Skoki towarzystwo-skoki@wp.pl Organizacja kulturalna edukacyjna, artystyczna, rekreacyjna, ekologiczna
Stowarzyszenie Calcio Wągrowiec wągrowiecki Wągrowiec biuro@stowarzyszeniecalcio.pl
Klub Turystyki Motocyklowej „Husaria” Piła pilski Piła 694415371
Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS pilski Piła info@pilafestival.com Organizacja kulturalna przygotowywanie, organizacja i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży, w szczególności pomoc w rozwoju umiejętności, co do których przejawiają szczególne uzdolnienia, realizacja programów edukacyjnych i aktywne wspieranie wydarzeń o charakterze rekonstrukcyjno-historycznym, realizacja działań profilaktycznych, w ramach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, prowadzenie działalności wydawniczej, związanej z pozostałymi celami, współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami, fundacjami, których celem jest realizacja zadań związanych z kulturą, historią i profilaktyką oraz działających na rzecz dzieci i młodzieży.
Pilski Klub Morsów EUFORIA pilski Piła 693342469 Organizacja sportowa
Stowarzyszenie Klub Miłośników Nordic Walking "Czarne Pantery" Piła pilski Piła 693840335
Fundacja "Przyszłość Margonina chodzieski Margonin 512061779
Klub Sportowy Leśnik Margonin chodzieski Margonin 67 284 67 59
Klub Wakeboardowy Margo9 chodzieski Margonin 695855615
Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie chodzieski Margonin 67 284 60 68
Ochotnicza Straż Pożarna w Margoninie chodzieski Margonin 67 284 60 08
Stowarzyszenie "Małe Radości chodzieski Margonin maleradosci@wp.pl
Stowarzyszenie Mieszkańców Lipin i Dębińcka chodzieski Margonin smlid@op.pl
Stowarzyszenie Nowoczesne Radwanki chodzieski Margonin nowoczesneradwanki@op.pl
Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa chodzieski Margonin razem.dla.studziec.i.adolfowa@gmail.com
Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Pile pilski Piła lop.pila@vp.pl Organizacja ekologiczna działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony, działania o charakterze interwencyjnym
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile pilski Piła toz.pila@vp.pl Organizacja ekologiczna
Pilskie Koło "Klubu Przyrodników pilski Piła 500335494 Organizacja ekologiczna prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, głwnie ochrony przyrody, poprzez działania interwencyjne i kontrolne w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisw ochrony środowiska, monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego, edukacja ekologiczna, inspirowanie i stwarzanie warunkw sprzyjających rozwojowi amatorskiego ruchu przyrodniczego, np. poprzez rozpowszechnianie zasad ochrony w środkach masowego przekazu, organizację wystaw, prowadzenie i koordynowanie projektw badawczych, mających na celu lepsze poznanie przyrody Piły i jej okolic, aby skuteczniej ją chronić, członkowie koła są otwarci na wspłpracę z jednostkami administracji publicznej i samorządami oraz z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Piły okolic oraz służą pomocą przy rozwiązywaniu wszelkich problemw związanych z ochroną przyrody
Stowarzyszenie Służba Ochrony Zwierząt pilski Piła stowarzyszeniesoz@wp.pl Organizacja ekologiczna
Stowarzyszenie Zwierzęca Przystań w Pile pilski Piła zwierzecaprzystan.pila@wp.pl Organizacja ekologiczna podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolnobytującym krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich
Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol pilski Piła fundacja_agnieszki@wp.pl Organizacja kulturalna organizowanie ogólnopolskiego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży szkolnej działalność wydawnicza organizacja imprez zgodnych z celami Fundacji
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne pilski Piła ntsk.pila@gmail.com Organizacja kulturalna szerzenie wiedzy o historii narodu niemieckiego nauczanie języka niemieckiego nawiązywanie łączności społeczno-kulturalno-oświatowej z instytucjami niemieckimi
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile pilski Piła pzchiopila@op.pl Organizacja kulturalna tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży szkolnej
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły pilski Piła tmmp@tmmp.pila.pl Organizacja kulturalna szerzenie i umacnianie przywiązania do miasta wśród mieszkańców i przyjaciół opieka nad pomnikami historii, kultury i przyrody promocja na zewnątrz
Związek Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej pilski Piła plastycy.rp@wp.pl Organizacja kulturalna integracja środowiska artystów plastyków w kraju i zagranicą doradztwo plastyczne
Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne „Przedmoście Piła” pilski Piła shfpp@o2.pl Organizacja kulturalna
Pilskie Stowarzyszenie Historyczno-Militarne pilski Piła przedmoscie.pila@gmail.com Organizacja kulturalna
Uniwersytet Trzeciego Wieku pilski Piła utwpila@wp.pl Organizacja naukowo-oświatowa
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Rada Regionalna w Pile pilski Piła biuro@pila.enot.pl Organizacja naukowo-oświatowa współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się w realizacji zadań, zainteresowań i potrzeb obrona interesów członków wpływanie na rozwój techniki, nauki i gospodarki
Polski Związek Krótkofalowców Nadnotecki Oddział Terenowy pilski Piła sp3epg@wp.pl Organizacja naukowo-oświatowa prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego, utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi, zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi na cele zbliżone do celów określonych w statucie
Samodzielne Koło Terenowe Nr 106 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile pilski Piła zsosto@poczta.onet.pl Organizacja naukowo-oświatowa Celem statutowym koła jest działalność edukacyjna - zakładanie i prowadzenie szkół. Koło prowadzi szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: Szkołę Podstawową STO w Pile oraz II Liceum Ogólnokształcące STO w Pile. Szkoły specjalizują się w nauczaniu języka angielskiego.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski pilski Piła sekretariat@sep.pila.pl Organizacja naukowo-oświatowa działalność naukowo-techniczna w zakresie elektryki dla regionu pilskiego, a w szczególności szkolenia o tematyce energetycznej /elektryka, ciepłownictwo, gazownictwo/, egzaminy na uprawnienia energetyczne „D” i „E” w/w grup wykonywanie opracowań, ekspertyz, orzecznictwo sądowe, porady oraz różna tematyka wynikająca z potrzeb budownictwo w zakresie elektryki działalność techniczno-turystyczna
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Oddział Terenowy w Pile pilski Piła pila@skwp.pl Organizacja naukowo-oświatowa
Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile pilski Piła absolwent@pwsz.pila.pl Organizacja naukowo-oświatowa
Wielkopolski Instytut Rozwoju i Edukacji pilski Piła motylewo@wp.pl Organizacja naukowo-oświatowa
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciwko Dyskryminacji w Polsce pilski Piła dyskryminacjwp@gmail.com Organizacja społeczna Celem Stowarzyszenia jest urzeczywistnianie wizji świata, w którym osobie przysługują prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych norm dotyczących praw człowieka.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pile pilski Piła diabetyk.pila@onet.pl Organizacja społeczna profilaktyka zdrowotna pomoc charytatywna, prawna, sprzętowa, wydawnicza chorym na cukrzycę mieszkańcom miasta Piły organizacja akcji pomiarów glukozy i cholesterolu, organizacja kursów i warsztatów dla chorych na cukrzycę, spotkań, turnusów wypoczynkowych, imprez sportowo-kulturalnych
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Piła pilski Piła 783981842 Organizacja społeczna
Kościół Zielonoświątkowy Okręg Zachodnio-Wielkopolski Zbór Betlejem pilski Piła betlejem.pila@gmail.com Organizacja społeczna prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej działania przeciw patologiom społecznym
Liga Obrony Kraju Rejonowa Organizacja Złotowsko - Pilska złotowski Złotów supermenzlotów@o2.pl
Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu “Monar-Markot” pilski Piła markotpila@poczta.onet.pl Organizacja społeczna przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii pomoc młodym ludziom, zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od narkotyków ułatwianie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom, które zaprzestały przyjmowania narkotyków upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach narkomanii oraz jej psychologicznym i społecznym podłożu współpraca z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów społecznie pożytecznych działania na rzecz osób nieprzystosowanych społecznie
Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła w Pile pilski Piła pzn_pila@o2.pl Organizacja społeczna dbanie o zaspokojenie potrzeb osób niewidomych i tracących wzrok pomoc niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju udzielanie porad i informacji wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji realizowanie indywidualnych i grupowych szkoleń edukacja społeczeństwa
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA pilski Piła effataib@interia.pl effata@wp.pl Organizacja społeczna propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia profilaktyka patologii społecznej pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne stymulowanie i wspieranie zachowań demokratycznych w środowiskach młodzieżowych działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i praw zwierząt inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej promocja kultury i sztuki gromadzenie środków finansowych na cele statutowe
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile pilski Piła wtz_n@wp.pl Organizacja społeczna działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka, prowadzenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wspieranie rodzin
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile pilski Piła psdorpila@wp.pl Organizacja społeczna opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego integracja środowiskowa w celu samopomocy
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Pile Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących pilski Piła pzg.pila@wp.pl Organizacja społeczna zrzeszanie osób nie słyszących w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży pilski Piła 67 352 27 55 Organizacja społeczna działalność wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży troska o młodzież ubogą i zaniedbaną moralnie oraz społecznie animacja ośrodków salezjańskich do skutecznej pracy wychowawczej w danym środowisku nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi promowanie wartości chrześcijańskich
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Pile pilski Piła tpd.zoo.pila@gmail.com Organizacja społeczna troska o jakość warunków życia dziecka, ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dziecka, dyskryminacją
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu pilski Piła biuro-scw@wolontariat.pila.pl Organizacja społeczna profesjonalne zbieranie ofert od kandydatów na wolontariuszy pośredniczenie pomiędzy zainteresowanymi stronami i utrzymywanie stałego kontaktu
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej pilski Piła tpch25@poczta.onet.pl Organizacja społeczna sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej i społecznej nad chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich rodzinom
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pile pilski Piła dom.dziecka.w.pile@wp.pl Organizacja społeczna zaktywizowanie społeczne i zawodowe dzieci przebywających w Placówce by ułatwić im wejście w dorosłe życie, poprzez szkolenia itp. pomoc byłym oraz usamodzielniającym się wychowankom w kształtowaniu ich dalszych warunków bytowych, poprzez pośredniczenie w pozyskiwaniu mebli, wszelkiego sprzętu potrzebnego w gospodarstwie domowym organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży, by zapewnić im wspomnienia na które może w przyszłości ich nie będzie stać inicjowanie własnych programów społecznych, w ramach aktywizacji zawodowej wsparcie działań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile poprzez poprawę warunków mieszkalno-bytowych dzieci imłodzieży organizowanie szkoleń i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych finansowe i rzeczowe wspieranie najzdolniejszych wychowanków oraz byłych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą pilski Piła tpd.zoo.pila@gmail.com Organizacja społeczna
Stowarzyszenie Północna Wielkopolska pilski Piła sgipn.pila@gmail.com Organizacja gospodarcza Społeczne, ekologiczne, integracja wspólnot lokalnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Kotuń i Gminy Szydłowo pilski Szydłowo stowarzyszenie.kotun@onet.pl
Pilski Klub Amazonek pilski Piła amazonki.pila@op.pl Organizacja społeczna prowadzenie różnych form rehabilitacji, prowadzenie sekcji ochotniczek, wolontariuszek, organizowanie spotkań integracyjnych, zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi
Fundacja "Współdzielnia pilski Piła 511986161
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile pilski Piła 672144340 Organizacja społeczna pomoc osobom i rodzinom ubogim, chorym, wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne wspieranie inicjatyw samorządów, kościołów, organizacji społecznych, podejmowanie własnych inicjatyw współdziałanie z instytucjami i organizacjami na rzecz likwidacji przyczyn ubóstwa
Stowarzyszenie Przyjazna Piła pilski Piła 672148401 Organizacja kulturalna utrzymanie i umacnianie niepodległości RP, przygotowanie proobronne młodzieży i obywateli poprzez propagowanie sportów obronnych, strzelectwa itp.
Związek Inwalidów Wojennych w Pile pilski Piła 882630831 Organizacja kombatancka
Związek Kombatantów RP i Więźniów Politycznych pilski Piła 667299435 Organizacja kombatancka
Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno Sporotwe "Sprawni Razem pilski Piła stopper06@gmail.com
Okręg Nadnotecki PZW w Pile pilski Piła onpzw@02.pl
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów OO Piła pilski Piła pzeripila@o2.pl Organizacja seniorska Kultura, sport, turystyka
Stowarzyszenie Jeziorki Aktywna Wieś pilski Piła 2162ivon@wp.pl
Polski Związek Emerytów Ręcistów i Inwalidów w Trzciance czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 663623112 Organizacja seniorska
Miejski Klub Sportowy "Drawa Krzyż" w Krzyżu Wielkopolskim czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski drawakrzyz@wp.pl
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski 661493030 Organizacja społeczna Kultura
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka trzcianka.utw@wp.pl Organizacja naukowo-oświatowa
Koło Miłośników Pszczelarstwa przy Nadleśnictwie Krzyż czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski patryk@ekopasieka24.pl
Klub Biegaczy AKTYWNI KRZYŻ czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski 604220229
Stowarzyszenie KUltura Ponad Wszystko "KPW czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski 695082906
Polski Związek Emerytów Ręcistów i Inwalidów, koło w Margonienie chodzieski Margonin
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej chodzieski m. Chodzież tmzch@chodziez.pl
Polskie Stowarzyszenie WIDOKI w Chodzieży chodzieski m. Chodzież magdalenasiwinska1@tlen.pl pswidoki@wp.pl
Stowarzyszenie ONI w Chodziezy chodzieski m. Chodzież stowarzyszenie.oni@gmail.com Organizacja społeczna Stowarzyszenie zajmuje się aktywną rehabilitacją społeczną i zawodową oraz aktywizowaniem osób z różnymi niepełnosprawnościami
Fundacja im. Janusza Korczaka i Melchiora Wankiewicza w Chodzieży chodzieski m. Chodzież fundacja@teczowedziecinstwo.pl
Oddział PTTK w Chodzieży chodzieski m. Chodzież 600544529
Stowarzyszenie Bioderko chodzieski m. Chodzież bioderko@op.pl
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, koło w Jastrowie złotowski Jastrowie 726766333
Fundacja ZŁOTOWIANKA złotowski m. Złotów kontakt@fundacjazlotowianka.pl
Polski Związek Emerytów Ręcistów i Inwalidów w Okonku złotowski Okonek gra1947@o2.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu złotowski Okonek osplotyn@02.pl
Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze złotowski Jastrowie 602714355
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice wągrowiecki Wągrowiec 519123481
Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylec wągrowiecki Wągrowiec kgwkobylec@wp.pl
Koło Gospodyń Wiejskich w Żelice wągrowiecki Wągrowiec kgw.zelice14c@wp.pl
Związek Strzelecki "Strzelec"RP wągrowiecki m. Wągrowiec 519123481 Organizacja wojskowa Kształtowanie postaw patriotycznych, szczególnie młodzieży,czyli wychowanie patriotyczne oraz szkolenie obronne
Klub Seniora "Cystersi" Łekno wągrowiecki Wągrowiec 506122077
Towarzystwo Miłośników Łekna wągrowiecki Wągrowiec 605128007 Organizacja ekologiczna kultura, społeczeństwo obywatelskie
Koło Gospodyń Wiejskich - Ludwikowo wągrowiecki Wągrowiec 698698591
Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu wągrowiecki m. Wągrowiec musolff@hospicjumwagrowiec.pl hospicjum@hospicjumwagrowiec.pl
Uczniowski Klub Sportowy DYSK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 660279433 Organizacja sportowa
Uczniowski Klub Sportowy GWIAZDA przy Szkole Podstawowej w Siedlisku czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka uksgwiazda@gmail.com Organizacja sportowa
Uczniowski Klub Sportowy RELAX przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 504082078 Organizacja sportowa
Akademia Piłkarska Bambinis czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka bambinis.trzcianka@gmail.com Organizacja sportowa
Klub Piłkarski Iskra Runowo czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 600283978 Organizacja sportowa
Miejski Klub Sportowy LUBUSZANIN w Trzciance czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka lubuszanin.trzcianka@onet.pl Organizacja sportowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka sprychlik@op.pl Organizacja społeczna kulturalnego i gospodarczego wsi Rychlik, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
Trzcianecki Klub Karate czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 503758275 Organizacja sportowa
Uczniowski Klub Sportowy BIAŁA czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 500007463 Organizacja sportowa
Miejski Klub Sportowy Trzcianka czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 693539322 Organizacja sportowa
Uczniowski Klub Sportowy COPAL czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka uks_copal@interia.pl Organizacja sportowa
Klub Sportowy Zero Załamki czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 883746917 Organizacja sportowa
Stowarzyszenie Bezpieczny Port czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka biuro@bezpiecznyport.trz.pl Organizacja sportowa
Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka kj@lesna-podkowa.pl Organizacja sportowa krajoznawstwo, turystyka
Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka kontakt.wolfrace@gmail.com Organizacja sportowa
Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. F. Dziedzica czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka szachy@fdziedzic.pl Organizacja sportowa
Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Trzcianka czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka 691637928 Organizacja turystyczna sport, krajoznastwo, wypoczynek, wychowanie
Fundacja Polem, Lasem czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka kontakt@polemlasem.org.pl Organizacja turystyczna krajoznawstwo, ekologia
Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile pilski Piła nadnoteckiutw@onet.pl Organizacja naukowo-oświatowa
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej pilski Kaczory prezes_kropla@op.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile pilski Piła tpd.zoo.pila@gmail.com
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojska Rzeczpospolitej Polskiej pilski Piła 609831985 Organizacja kombatancka
Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej pilski Piła augustyn.maria@gmail.com


Kliknij tutaj